INFORMAŢII CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE


Următoarea informare este concepută pentru a vă aduce la cunoştinţă aspectele cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale şi la drepturile dvs. privind această prelucrare în conformitate cu Regulamentul general 2016/679 privind protecţia datelor ("GDPR") şi legislaţia naţională în vigoare.


1. Informaţii generale


Noi, Societatea comercială ROADHILL AUTOMOTIVE S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în Bucureşti, str. Victor Brauner nr. 40K, sector 3, România, înmatriculată în Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/9433/2003, atribut fiscal R, Cod Unic de Înregistrare nr. 15584218, ("Societatea"), reprezentăm operatorul în conformitate cu GDPR. Datele de contact ale responsabilului Societăţii cu protecţia datelor sunt e-mail: protectie-date@fordroadhill.ro, telefon: 021 316 33 00, 031 405 55 15.


2. Scopul prelucrării


Societatea prelucrează datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:


• În scopul furnizării de produse / prestării de servicii din domeniul auto (produse: vehicule, piese şi accesorii auto; servicii: reparaţii, mentenanţă, garanţie, evaluare auto, test drive, service ITP, asistenţă rutieră);

• În vederea îndeplinirii obligaţiilor legale ale Societăţii;

• În scopul urmăririi intereselor legitime ale Societăţii;


În următoarele scopuri, toate vizând domeniul auto, în măsura în care aţi fost de acord cu fiecare dintre ele:


• Furnizarea de informaţii cu privire la oferte comerciale;

• Furnizarea de informaţii cu privire la test drive-uri;

• Furnizarea de informaţii cu privire la evenimentele Societăţii;

• Furnizarea de informaţii de asistenţă a nevoilor legate de autovehicul (mentenanţă, asistenţă rutieră, garanţii, asigurări, ITP)

• Participarea la sondaje de opinie cu privire la produsele şi serviciile Societăţii referitor la gradul de mulţumire a clienţilor.


3. Temeiul juridic al prelucrării


Baza legală pentru colectarea şi procesarea datelor dumneavoastră pentru fiecare din scopurile menţionate mai sus este:


• Contractul de furnizare sau prestări servicii la care dumneavoastră sunteţi parte sau cererea dumneavoastră înainte de încheierea unui contract;

• Îndeplinirea unei obligaţii legale;

• Interesul legitim al Societăţii pentru a ne permite exercitarea drepturilor prevăzute de lege în favoarea noastră, pentru a acţiona în justiţie contra oricărei activităţi ilegale sau care prejudiciază Societatea.


În plus, în măsura în care aţi fost de acord, consimţământul dumneavoastră. Prelucrarea datelor cu caracter personal în baza consimţământului reprezintă un scop adiţional prelucrării datelor personale în vederea executării contractului la care sunteţi parte şi nu condiţionează furnizarea/prestarea serviciilor contractuale.


4. Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele personale colectate:


Pentru a atinge scopurile mai sus prevăzute, utilizăm următoarele categorii de furnizori de produse şi servicii/ împuterniciţi:


• Furnizorii implicaţi în mod direct/indirect în furnizarea produselor şi prestarea serviciilor din domeniul auto (importatorii de autovehicule, prestatorii de servicii de asistenţă rutieră, prestatorii de servicii de garanţie extinsă, prestatorii de servicii de tip call center);

• Autorităţile statului (inclusiv autorităţi fiscale);

• Contabili, auditori, experţi judiciari, avocaţi sau alţi asemenea consilieri externi ai Societăţii sau către terte persoane care furnizează produse şi servicii companiei (furnizorii de servicii de pază, de sisteme IT, consultanţi financiari)

• Furnizorii Societăţii implicaţi în mod direct/indirect în procesul de marketing şi promovare.


5. Durata păstrării


Datele Dumneavoastră personale vor fi păstrate de Societate pentru o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară pentru a atinge scopurile descrise mai sus şi/sau pentru orice altă durată necesară în virtutea obligaţiilor legale aplicabile Societăţii.


6. Drepturile dumneavoastră


Regulamentul conferă persoanelor cărora li se prelucrează date personale o serie de drepturi. Astfel, pe lângă drepturile existente în prezent, regăsim şi dreptul la portabilitatea datelor şi pe cel de ştergere a datelor. Pe scurt, drepturile pe care le aveţi:


Dreptul de a retrage oricând un consimţământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimţământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimţământului acordat înainte de retragere, pentru executarea unui contract, în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale sau în scopul urmăririi intereselor noastre legitime.


Dreptul de acces - înseamna că aveţi dreptul de a obţine o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc şi, în caz afirmativ, aveţi acces la datele respective şi la informaţiile privind modalitatea în care sunt prelucrate aceste date.


Dreptul la portabilitatea datelor - se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent de către noi şi care poate fi citit automat, dar şi la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.


Dreptul la opozitie - vizează dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct sau prelucrări efectuate în baza consimţământului expres, aveţi dreptul de a vă opune prelucrării în orice moment.


Dreptul la rectificare - se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate.


Dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") - înseamna că aveţi dreptul de a solicita ştergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageţi consimţământul şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneţi prelucrării şi nu există alte motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale.


Dreptul la restricţionarea prelucrării - poate fi exercitat în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă necesară verificării corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneţi ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restrictionarea; în cazul în care ROADHILL AUTOMOTIVE S.R.L. nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.


Dreptul de a depune o plangere - plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Pentru exercitarea acestor drepturi, precum şi pentru orice întrebări suplimentare cu privire la această informare sau în legătură cu utilizarea de către Societate a datelor personale, vă rugăm să contactaţi ofiţerul nostru pentru protecţia datelor, alegând oricare din modalităţile de comunicare descrise mai jos.


Ne puteţi contacta:


• Prin email, la adresa: protectie-date@fordroadhill.ro;

• Personal sau printr-o cerere trimisă prin poştă - la Sediul Societăţii (la adresa menţionată la pct. 1);

• Telefonic - la numerele: 021 316 33 00, 031 405 55 15


Detalii suplimentare precum şi eventuale actualizări ale acestei informări privind protecţia datelor dumneavoastră - puteţi găsiţi pe pagina web a Societăţii - secţiunea Protecţia Datelor.