Politica de confidenţialitate

Roadhill Automotive S.R.L.


I. Introducere


Roadhill Automotive este dealer autorizat al Ford, ce acţionează în calitate de operator de date cu caracter personal pentru activităţile desfăşurate la nivel naţional.


Această politică de confidenţialitate este creată cu respectarea cadrului legislativ stabilit de Regulamentul 2016/679 privind protecţia datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora, împreuna cu Legea 190/2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului 2016/679 şi prezintă modul în care Roadhill Automotive colectează, gestionează, utilizează, prelucrează şi/sau divulgă datele dumneavoastră cu caracter personal când vizitaţi acest website sau când colaborăm contractual, când comandaţi, achiziţionaţi sau utilizaţi produsele şi/sau serviciile oferite de către societatea noastră.


Pentru orice informaţii privind acest document sau datele dumneavoastră cu caracter personal, vă stăm la dispoziţie, şi ne puteţi contacta, în scris la adresa de e-mail: protectiedate@fordroadhill.ro, sau la adresa Bucureşti, str. Victor Brauner nr. 40K, sector 3, România.


Vom răspunde solicitărilor dumneavoastră în termen de 30 de zile de la primirea cererii. Doar în cazul în care există suspiciuni rezonabile cu privire la persoana care a transmis solicitarea, putem face demersuri suplimentare pentru clarificare, moment în care termenul de răspuns va fi extins până la 3 luni.


II. Definiţii utile

Următorii termeni utilizaţi în cadrul prezentei Politici, vor fi interpretaţi astfel:


Date cu caracter personal - orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Prelucrare - orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace Politica de confidenţialitate Ford Roadhill automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;

Restricţionarea prelucrării - marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

Creare de profiluri înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanţa la locul de muncă, situaţia economică, sănătatea, preferinţele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia;

Operator - Roadhill Automotive S.R.L., entitate care stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

Consimţământul persoanei vizate - orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

Autoritate de supraveghere - Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

Plaformă online - pagina de internet dezvoltată în cadrul numelui de domeniu deţinut de către Roadhill Automotive S.R.L. - www.fordroadhill.ro

Cookie-urile sunt fişiere text mici stocate pe dispozitivul dumneavoastră (computer, tabletă sau mobil) atunci când vă aflaţi pe Internet, inclusiv pe website.


III. Ce date prelucrăm

Roadhill colectează datele cu caracter personal prin intermediul departamentelor sale relevante (exemplu: departamentul de service, departamentul de achiziţii) şi prin intermediul website-ului www.fordroadhill.ro.


1. Colectăm date direct de la dumneavoastră atunci când completaţi formulare aferente cumpărării sau testării de produse si servicii sau când folosiţi produsele noastre:


a. Formularul pentru Service (mecanică, electrică, tinichigerie, vopsitorie, ITP):

    - Nume şi prenume

    - Adresă

    - Telefon

    - E-mail

    - Autovehiculul dumneavoastră

    - Compania


b. Formularul de programare a unui test-drive:

    - Nume şi prenume

    - Adresă

    - E-mail

    - Telefon

    - Funcţia deţinută şi compania pentru care lucraţi


c. Formularul de rezervare a unui autovehicul pentru programul "rabla":

    - Nume şi prenume

    - Adresă

    - E-mail

    - Telefon


d. Formularul de abonare la newsletter1:

    - Nume şi prenume

    - Telefon

    - E-mail


e. în vederea aplicării pentru locurile de muncă disponibile, prelucrăm CV-urile transmise şi, implicit, toate datele puse la dispoziţia noastră prin intermediul documentului transmis:

    - Nume şi prenume

    - Adresă

    - Telefon

    - E-mail

    - Date despre pregatirea profesională

    - Date despre starea civilă


2. Automat, prin utilizarea modulelor cookie şi tehnologii similare pe website-ul www.fordroadhill.ro sau în cadrul produselor oferite atunci când acestea prezintă conectivitate la internet.


Utilizarea de cookie-uri este destinată în principal pentru următoarele:

    • Asigurarea unei mai bune funcţionări a website-ului,

    • Afişarea corectă a conţinutului,

    • Personalizarea interfeţei, asigurarea securităţii site-ul împotriva acţiunilor de fraudă sau utilizare ilicită,

    • Crearea de statistici pentru a cunoaşte reacţiile utilizatorilor în raport de produsele/serviciile/campaniile/acţiunile desfăşurate,

    • Realizarea acţiunilor publicitare pentru a vă transmite reclame în cadrul mediului online pentru produse sau servicii care sunt de interes pentru dumneavoastră,

    • Desfăşurarea acţiunilor de publicitate comportamentală online privind distribuirea de informaţii/reclame în mediul online care poate determina afişarea acestora în cadrul platformelor de socializare/altor platforme online.


Cu respectarea prevederilor legale putem combina şi analiza prin procese de decizie automate datele dumneavoastră cu caracter personal pentru:

    • a ne ajuta să înţelegem, să dezvoltăm şi să îmbunătăţim produsele, procesele, serviciile şi strategiile noastre de marketing;

    • a personaliza produsele şi serviciile noastre destinate dumneavoastră;

    • a înţelege mai bine clienţii; şi

    • a gestiona şi îmbunătăţi relaţia noastră cu dumneavoastră;


3. Când se fac verificări sau reparaţii asupra autovehiculul noi vom colecta informaţii de diagnosticare cu privire la vehicul şi vom păstra evidenţa manoperei executate şi a pieselor furnizate. Puteţi afla care sunt datele dumneavoastră cu caracter personal colectate când vehiculul Ford este verificat sau reparat.


IV. Scopurile prelucrării

Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:

    a. Pentru furnizarea de produse/prestarea de servicii: programare test drive, evaluare auto, reparaţii, mentenanţă, garanţie;

    b. În vederea îndeplinirii obligaţiilor legale ale societăţii;

    c. În scopul urmăririi intereselor legitime ale societăţii.


Dacă avem consimţământul dumneavoastră expres, informat şi exprimat în mod clar, putem prelucra datele dumneavoastră personale pentru:

    a. Transmiterea de informări cu privire la oferte comerciale;

    b. Transmiterea de informări cu privire la test drive-uri;

    c. Transmiterea de informări cu privire la evenimentele societăţii;

    d. Transmiterea de informări cu privire la servicii noi incluse în ofertele noastre, precum şi produsele noi;

    e. Transmiterea de informaţii de asistenţă a nevoilor legale de autovehicul (mentenanţă, ITP);

    f. Participarea la sondaje de opinie cu privire la produsele şi serviciile prestate de către societate.


Roadhill declară că toate informaţiile privind datele dumneavoastră personale sunt tratate în mod confidenţial şi protejate corespunzător. Datele personale sunt păstrate în medii sigure, protejate de accesul, divulgarea, modificarea sau distrugerea neautorizată.


Depunem eforturile necesare pentru a vă anonimiza datele cu caracter personal atunci când o funcţie sau un serviciu se poate obţine cu ajutorul datelor anonimizate.


V. Temeiul prelucrării datelor cu caracter personal şi retenţia datelor dumnevoastră

Roadhill prelucrează date cu caracter personal în temeiul:

    • dispoziţiilor legale aplicabile privind desfăşurarea activităţii;

    • dispoziţiilor legale privind raporturile de muncă;

    • dispoziţiilor legale privind raporturile contractuale (colaboratori, parteneri, furnizori, prestatori etc);

    • dispoziţiilor legale privind siguranţa şi securitatea publică;

    • consimţământului liber, informat şi expres exprimat;

    • interesului legitim aparţinând Roadhill, care derivă din natura obiectului de activitate.


Vom prelucra datele cu caracter personal până la încheierea perioadei legale de retenţie ori a perioadei de retenţie declarate, după caz, ori până la solicitarea ştergerii acestora, conform prevederilor legale aplicabile. în acest scop se fac verificări pentru stabilirea perioadei de retenţie a datelor personale, iar datele ce au depăşit perioada sunt şterse în conformitate cu politicile şi procedurile interne.


Pentru datele cu caracter personal pentru care nu există o perioadă de retenţie legal stabilită, Roadhill declară că perioada proprie de retenţie este de 10 ani.


Roadhill înţelege importanţa protejării datelor dumneavoastră personale, motiv pentru care nu va păstra datele după expirarea perioadei de retenţie, excepţie făcând următoarele situaţii:


    1. Dacă sunt necesare pentru orice procedură legală actuală sau viitoare.

    2. Pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile noastre în faţa instanţelor judecătoreşti sau orice altă autoritate.


VI. Transferul datelor cu caracter personal

În scop contractual, pentru a atinge scopurile mai sus prevăzute, utilizăm următoarele categorii de furnizori de produse şi servicii / împuterniciţi, cărora le divulgăm datele dumneavoastră cu caracter personal:

    • Furnizorii implicaţi în mod direct/indirect în furnizarea produselor şi prestarea serviciilor din domeniul auto (importatorii de autovehicule, prestatorii de servicii de asistenţă rutieră, prestatorii de servicii de garanţie extinsă, prestatorii de servicii de tip call center);

    • Autorităţile statului (inclusiv autorităţi fiscale);

    • Contabili, auditori, experţi judiciari, avocaţi sau alţi asemenea consilieri externi ai Societăţii sau către terte persoane care furnizează produse şi servicii companiei (furnizorii de servicii de pază, de sisteme IT, consultanţi financiari)

    • Furnizorii Societăţii implicaţi în mod direct/indirect în procesul de marketing şi promovare.


Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi tratate în conformitate cu legislaţia aplicabilă în Romania în materie de protecţie a datelor şi pot fi transferate în afara Uniunii Europene ("UE") si Spaţiul Economic European ("SEE"), precum şi în state din afara SEE (inclusiv în SUA,). Dacă vom transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în afara SEE vom asigura cadrul necesar pentru transferul cu respectarea tuturor prevederilor aplicabile. respectiv vom institui sisteme de protecţie adecvate pentru a ne asigura că datele cu caracter personal sunt protejate în mod corespunzător, indiferent de statul în care sunt transferate. Aceste sisteme de protecţie pot include obţinerea unor asigurări contractuale de la orice terţă parte care are acces la datele dumneavoastră cu caracter personal cu privire la faptul că aceste date vor fi protejate prin standarde cel puţin echivalente cu cele care protejează datele dumneavoastră cu caracter personal de pe teritoriul SEE.


VII. Securitatea datelor cu caracter personal

Pentru instituirea unui nivel adecvat de securitate pentru datele dumneavoastră cu caracter personal, Roadhill a dezvoltat şi aplicat masurile necesare. în plus, vom evalua, verifica şi actualiza în mod constant aceste măsuri în vederea menţinerii nivelului de protecţie şi Securitate la un nivel optim.


Periodic verificăm şi actualizăm, dacă este cazul, măsurile tehnice implementate şi organizăm sesiuni de instruire a personalului ce are acces la datele personale.


VIII. Drepturile persoanei vizate

Regulamentul stabileşte în mod clar drepturile de care dispune orice persoană ale cărei date sunt prelucrate. Astfel, conform dispoziţiilor Regulamentului, dispuneţi de următoarele drepturi:

Dreptul de acces - înseamna că aveţi dreptul de a obţine o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc şi, în caz afirmativ, aveţi acces la datele respective şi la informaţiile privind modalitatea în care sunt prelucrate aceste date.

Dreptul la rectificare - se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate.

Dreptul la restrictionarea prelucrării - poate fi exercitat în cazul în care:

    - persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă necesară verificării corectitudinii datelor;

    - prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneţi ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restrictionarea;

    - în cazul în care Roadhill Automotive S.R.L. nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă;

    - în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

Dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") - înseamna că aveţi dreptul de a solicita ştergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

    - acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

    - vă retrageţi consimţământul şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

    - vă opuneţi prelucrării şi nu există alte motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

    - datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale;


Dreptul de a retrage oricând un consimţământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimţământul dumneavoastră. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimţământului acordat înainte de retragere, pentru executarea unui contract, în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale sau în scopul urmăririi intereselor noastre legitime.

Dreptul la portabilitatea datelor - se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat, dar şi la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opozitie - se referă la posibilitatea de a vă opune la prelucrarea datelor din motive legate de situaţia particulară în care vă aflaţi, atunci când prelucrarea se întemeiează pe un interes legitim, precum şi dreptul de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri.

Dreptul de a depune o plângere - plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Puteţi contacta Autoritatea Naţională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la adresa Bucuresti sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, adresa de e-mail  anspdcp@dataprotection.ro, sau la numărul de telefon +40.318.059.211.


Pentru exercitarea acestor drepturi, precum şi pentru orice întrebări suplimentare cu privire la această informare sau în legătură cu utilizarea de către Societate a datelor personale, vă rugăm să ne contactaţi la datele menţionate la punctul I al prezentei Politici de confidenţialitate.


Dacă doriţi mai multe informaţii privitoare la Regulamentul 2016/679/UE puteţi accesa următoarea adresă web: http://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1262. Vă sfătuim să verificaţi periodic secţiunea Politica de confidenţialitate pentru a fi informaţi cu privire la posibile modificări. Politica poate fi actualizată de către Roadhill oricând considerăm necesar şi va fi publicată pe site forma cea mai recentă a acesteia.1 Prin abonarea la Newsletter ne conferiţi dreptul de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru vă transmite informaţii personalizate privind produsele şi serviciile noastre.

În orice moment vă puteţi exercita dreptul de opoziţie prin dezabonarea de la Newsletter.